Miljøsanering ELV

Behandling av kasserte kjøretøy (ELV = End of Life Vechicle)

Vedlegg 1. Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, jf. § 4-7


1. Områder for lagring (inkludert midlertidig) av kasserte kjøretøy før behandling skal være utstyrt med


- fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller,
- utstyr for behandling av avløpsvann i henhold til tillatelse eller tillatelse til overføring av avløp til godkjent anlegg.


2. Områder for miljøsanering og forberedelse til videre behandling skal være utstyrt med


- fast, ugjennomtrengelig dekke på passende areal med oppsamlingsløsning eller sandfang og oljeutskiller,
- passende arealer for demonterte komponenter, herunder arealer med fast dekke for oppbevaring av oljeforurensede deler som kan benyttes om igjen,
- passende beholdere for lagring av batterier (med elektrolyttnøytralisering på stedet eller eksternt), oljefiltre samt filtre og kondensatorer som inneholder PCB/PCT,
- passende lagertanker til særskilt oppbevaring av væsker fra kasserte kjøretøy: drivstoff, olje, frostvæske, kuldemedier, bremsevæske og eventuelle andre væsker som finnes i det kasserte kjøretøyet,
- utstyr for behandling av avløpsvann i henhold til tillatelse eller tillatelse til overføring av avløp til godkjent anlegg.


3. Krav til miljøsanering. For å redusere mulige forurensninger under videre behandling skal det foretas


- demontering av batteri og tanker for flytende gass,
- demontering eller nøytralisering av mulig eksplosive komponenter (for eksempel kollisjonsputer og beltestrammere),
- demontering av oljefiltre,
- tapping og separat oppsamling av drivstoff, olje, frostvæske, kuldemedier, bremsevæske, samt alle andre væsker i kasserte kjøretøy med mindre de er nødvendige for ombruk av de aktuelle komponenter,
- demontering av kvikksølvholdige komponenter, der det er mulig.


4. Krav til miljøsanering. For å fremme gjenvinning skal det foretas


- demontering av katalysatorer,
- demontering av dekk,
- demontering av metallkomponenter som inneholder kobber, aluminium og magnesium, med mindre disse metaller skilles ut i den etterfølgende fragmenteringen,
- demontering av glass og større plastkomponenter med mindre disse materialer skilles ut i den etterfølgende fragmenteringen.


5. Oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes.


6. Materialer og komponenter som omfattes av forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier § 3-15 tredje ledd, og som skal fjernes fra det kasserte kjøretøyet før videre behandling, jf. § 4-7


Komponenter som inneholder bly og blyforbindelser


1. Batterier
2. Blylodd for vibrasjonsdemping
3. Loddetinn i elektroniske kretskort og i andre elektriske bruksområder 1
4. Kobber i bremsebelegg som inneholder mer enn 0,4 vektprosent bly
5. Elektriske komponenter som inneholder bly bundet i glass eller keramisk materiale unntatt glass i lyspærer og tennplugger som er glassert2


Komponenter som inneholder seksverdig krom


6. Absorpsjonskjøleapparat i motorisert husvogn (campingbil)


Komponenter som inneholder kvikksølv


7. Utladningslamper og instrumentbelysning


Komponenter som inneholder kadmium


8. Batterier for elektriske kjøretøy
9. Optiske komponenter i glassmatrikser brukt til førerassistansesystemer
1 Skal demonteres dersom en gjennomsnittlig terskelverdi på 60 gram bly og blyforbindelser pr. kjøretøy overskrides. Ved bruk av denne bestemmelsen regnes elektrisk utstyr som ikke er installert av fabrikkens produksjonslinje, ikke med.
2 Skal demonteres dersom en gjennomsnittlig grenseverdi på 60 gram bly og blyforbindelser pr. kjøretøy overskrides. Ved bruk av denne bestemmelsen regnes elektrisk utstyr som ikke er installert av fabrikkens produksjonslinje, ikke med.Merknader:


- maksimum konsentrasjonsverdi opptil 0,1 vektprosent og pr. ensartet materiale for bly, seksverdig krom og kvikksølv og opptil 0,01 vektprosent pr. ensartet materiale for kadmium skal godtas.
- Gjenbruk av deler til kjøretøy som allerede er på markedet ved utløpsdatoen for tungmetallunntaket er tillatt uten begrensninger fordi denne bruk ikke dekkes av forbudet i produktforskriftens § 3-15. Unntaket gjelder ikke for balansevekter i bly, karbonbørster (kullbørster) for elektriske motorer og bremsebelegg, da disse komponenter er dekket av egne oppføringer.
0 Endret ved forskrift 3 juli 2006 nr. 880.
NBR Logo

Norske Bilressurser
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBR
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER